Vi phạm quy định về giám định sở hữu công nghiệp

Theo Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ngày 29 tháng 08 năm 2013, Vi phạm quy định về giám định sở hữu công nghiệp được quy định như sau:

Điều 8. Vi phạm quy định về giám định sở hữu công nghiệp

 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 2. a) Vi phạm quy định về trình tự, thủ tục giám định, thời hạn giám định;
 3. b) Không có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan trưng cầu giám định mà không có lý do chính đáng, không thực hiện việc giải thích kết luận giám định khi có yêu cầu của cơ quan trưng cầu giám định.
 4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, làm sai lệch nội dung thẻ giám định viên, giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
 5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 6. a) Thực hiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp khi không đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật;
 7. b) Tiết lộ bí mật thông tin biết được khi tiến hành giám định mà không được phép của các bên liên quan;
 8. c) Không lập hồ sơ giám định, không thực hiện việc bảo quản các hiện vật, tài liệu liên quan đến vụ việc giám định;
 9. d) Sử dụng thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp của người khác hoặc cho người khác sử dụng thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp của mình để hành nghề giám định.
 10. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 11. a) Lợi dụng tư cách giám định và hoạt động giám định để trục lợi;
 12. b) Cố ý đưa ra kết luận giám định sai sự thật;
 13. c) Tự ý sửa chữa, tẩy xóa hoặc có hành vi khác làm sai lệch văn bản giám định;
 14. d) Làm giả hoặc sử dụng giấy tờ giả mạo hoặc cung cấp thông tin không trung thực cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đăng ký kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp, yêu cầu cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp, yêu cầu ghi nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp;
 15. đ) Thực hiện giám định trong trường hợp phải từ chối giám định theo quy định của pháp luật.
 16. Hình thức xử phạt bổ sung:
 17. Tước quyền sử dụng thẻ giám định viên; giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 4 Điều này.
 18. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 19. a) Buộc tiêu hủy tài liệu sửa chữa, làm sai lệch nội dung hoặc giả mạo đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2, Điểm c, Điểm d Khoản 4 Điều này;
 20. b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU, ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ, ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP.

Dịch vụ bảo hộ NHÃN HIỆU, Dịch vụ bảo hộ SÁNG CHẾ, Dịch vụ bảo hộ KIỂU DÁNG