Yêu cầu đối với đơn đăng ký sáng chế

Theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005, Yêu cầu đối với đơn đăng ký sáng chế - Sở hữu trí tuệ được quy định như sau:

Điều 102. Yêu cầu đối với đơn đăng ký sáng chế

  1. Tài liệu xác định sáng chế cần bảo hộ trong đơn đăng ký sáng chế bao gồm bản mô tả sáng chế và bản tóm tắt sáng chế. Bản mô tả sáng chế gồm phần mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ sáng chế.
  2. Phần mô tả sáng chế phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
  3. a) Bộc lộ đầy đủ và rõ ràng bản chất của sáng chế đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó;
  4. b) Giải thích vắn tắt hình vẽ kèm theo, nếu cần làm rõ thêm bản chất của sáng chế;
  5. c) Làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế.
  6. Phạm vi bảo hộ sáng chế phải được thể hiện dưới dạng tập hợp các dấu hiệu kỹ thuật cần và đủ để xác định phạm vi quyền đối với sáng chế và phải phù hợp với phần mô tả sáng chế và hình vẽ.

4. Bản tóm tắt sáng chế phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của sáng chế.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU, ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ, ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP.
Dịch vụ bảo hộ NHÃN HIỆU, Dịch vụ bảo hộ SÁNG CHẾ, Dịch vụ bảo hộ KIỂU DÁNG